Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
** เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำที่เข้มแข็ง มั่นคง โปร่งใส และ บริการประทับใจในระดับภูมิภาค **
เว็บโปรแกรม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
หน้าแรก
 • โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
 • เงินฝาก 25 เดือน
 • โครงการฉลอง 25 ปีสหกรณ์
 • รับรางวัล จาก ชสอ.
 • รับรางวัล
 • เงินฝาก8เดือน
 • เงินฝาก 18 เดือน
 • สมาชิกเกษียณเพิ่มหุ้น
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • กู้สามัญเพื่อการศึกษา
 • ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

- หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. รอบที่ 10/2557 / ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสามัญ / ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมทบ new!
- หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก new!
- ใบสมัคร โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำขนมไทย new!
- หลักเกณฑ์การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษเพื่อฉลอง "25 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด / ดาวน์โหลดคำขอเปิดบัญชี
- สสอค. รับสมัครสมาชิกประเภทสมทบ ประเภท บุตร สมาชิกสามัญ สำหรับปีบัญชี 2557 / ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก
- หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้
- หลักเกณฑ์โครงการเงินกู้สามัญสำหรับข้าราชการบำนาญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กลับมาใช้บำนาญสูตรเดิม
- หลักเกณฑ์ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ
- โครงการเพิ่มหุ้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ
- หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก
- สวัสดิการเงินยืมทดรองจ่ายสมาชิก
- สวัสดิการเงินรับขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
- สวัสดิการเงินมงคลสมรสสมาชิก
- สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
 

ภาพกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
โครงการเพื่อสังคมและชุมชน ประจำปี 2557 โครงการเพื่อสังคมและชุมชน ประจำปี 2557 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงิน และสิ่งของบริจาคในโครงการเพื่อสังคมและชุมชน ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เมื่อ... Read more
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2557 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ศิริ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2557 จำนวน... Read more
ร่ับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ชสอ. ร่ับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ชสอ. สหกรณ์ฯ ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์  ศิริ รองประธานกรรมการ เป็นตั... Read more
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2557 ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2557 สหกรณ์ฯ จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2557 ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และพระธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557 ... Read more
ศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศเกาหลี ศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศเกาหลี ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทน และฝ่ายจัดการสหกรณ์ เข้าศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศเกาหลี (Korean Federation of C... Read more
พิธีดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2557 พิธีดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2557 สหกรณ์ฯ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมา และรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมสหกร... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกร... Read more
ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ชัช  พงษ์ศิวัตม์ รองประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการขบวนการสหกรณ... Read more
มอบสวัสดิการผู้สมัครใช้บริการถึงแก่กรรม มอบสวัสดิการผู้สมัครใช้บริการถึงแก่กรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร  คันธรส กรรมการ ผู้แทนหน่วยคณะศิลปศาสตร์ มอบสวัสดิการของสหกรณ์ ให้ทายาทผู้สมัครใช้บริการถึงแก่กรรมราย นางส... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และเลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  ณ ห... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ณ ห้องปร... Read more
โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงิน และสิ่งของบริจาคในโครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงให... Read more
วางพวงมาลา วางพวงมาลา"วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย"30ตค56 สหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงมาลา "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของท่าน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วั... Read more
พบปะสมาชิกแม่โจ้-ชุมพร29ตค56 พบปะสมาชิกแม่โจ้-ชุมพร29ตค56 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากรแม่โจ้-ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาชิกใหม่ ให้บริการรับฝาก และบริการ... Read more
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่จำกัด สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่ จำกัด ในการเข้าพบปะเยี่ยม... Read more
จัดงานมุทิตาจิต2556 จัดงานมุทิตาจิต2556 สหกรณ์ฯ จัดงานมุทิตาจิตแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร ยศราย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  อาจารย์ชุมพล  รินคำ  ที่ปรึกษา  และ รองศาสตราจาร... Read more
สายตรงประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
 • ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช
  ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 • ดร.หม่อมราชวงค์เจริญสุข สุขสวัสดิ์
  ดร.หม่อมราชวงค์เจริญสุข สุขสวัสดิ์
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 • ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ยรรยง สิทธิชัย
  ศาสตราจารย์(พิเศษ)
  ดร.ยรรยง สิทธิชัย
  ที่ปรึกษาอาวุโส
 • ผศ.สุภร เกตุวราภรณ์
  ผศ.สุภร เกตุวราภรณ์
  ที่ปรึกษา
 • ผศ.ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
  ผศ.ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
  ที่ปรึกษา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
  ที่ปรึกษา
คณะกรรมการดำเนินการ
 • นายชุมพล รินคำ
  นายชุมพล รินคำ
  ประธานกรรมการ
 • รศ.ดร.สุทัศน์ ศิริ
  รศ.ดร.สุทัศน์ ศิริ
  รองประธานกรรมการ
 • อาจารย์ชัช พงษ์ศิวัตม์
  อาจารย์ชัช พงษ์ศิวัตม์
  รองประธานกรรมการ
 • รศ.จำเนียร บุญมาก
  รศ.จำเนียร บุญมาก
  เลขานุการ
 • นางศรีอนงค์ ใคร้มา
  นางศรีอนงค์ ใคร้มา
  เหรัญญิก
 • ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
  ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
  กรรมการ
 • ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
  ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
  กรรมการ
 • ผศ.ดร.สุรีย์พร เจรียงประเสริฐ
  ผศ.ดร.สุรีย์พร เจรียงประเสริฐ
  กรรมการ
 • ผศ.อดิศร คันธรส
  ผศ.อดิศร คันธรส
  กรรมการ
 • อาจารย์ไพโรจน์ ศีลมั่น
  อาจารย์ไพโรจน์ ศีลมั่น
  กรรมการ
 • อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ
  อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ
  กรรมการ
 • นางบุษบา ยศราช
  นางบุษบา ยศราช
  กรรมการ
 • นายประพันธ์ ศิริ
  นายประพันธ์ ศิริ
  กรรมการ
 • นางสาวพรินทร บุญเรือง
  นางสาวพรินทร บุญเรือง
  กรรมการ
 • นางจรรยา ภูคำวงศ์
  นางจรรยา ภูคำวงศ์
  กรรมการ
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
 • นางจินตนา นันทนาสิทธิ์
  นางจินตนา นันทนาสิทธิ์
  ผู้จัดการ
 • นางสุภาพร จุลปานนท์
  นางสุภาพร จุลปานนท์
  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและธุรการ
 • นางสุภาวดี แสนวิชา
  นางสุภาวดี แสนวิชา
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
 • นางพัสราภรณ์ ทองอุ่น
  นางพัสราภรณ์ ทองอุ่น
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
 • นางอภิญญา พวงมาลัย
  นางอภิญญา พวงมาลัย
  เจ้าหน้าที่การเงิน
 • นางจิรนันท์ คำซอน
  นางจิรนันท์ คำซอน
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกรรมสินเชื่อ
 • นางอุไร ทับทอง
  นางอุไร ทับทอง
  ลูกจ้าง
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.00 %
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25 %
สะสมทรัพย์ 36 งวด 4.25 %
สะสมทรัพย์ 60 งวด 4.75 %
เงินกู้
ฉุกเฉิน 6.75 %
สามัญ  6.75 %