Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
 • มอบสวัสดิการสมาชิกเกษียณ2557
 • มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2557
 • ดูงานสหกรณ์เกาหลี
 • วางพวงมาลา วันสหกรณ์
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
เว็บโปรแกรม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
หน้าแรก
 • เงินฝาก 25 เดือน
 • โครงการฉลอง 25 ปีสหกรณ์
 • รับรางวัล จาก ชสอ.
 • รับรางวัล
 • เงินฝาก8เดือน
 • เงินฝาก 18 เดือน
 • สมาชิกเกษียณเพิ่มหุ้น
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • กู้สามัญเพื่อการศึกษา
 • ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

- การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558 / ดาวน์โหลดใบสมัคร new!
- รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้แทนหน่วยงาน new!
- รับสมัครประธานกรรมการ / ดาวน์โหลดใบสมัคร new!
- กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ และระยะเวลาการชำระเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า) สำหรับปีบัญชี 2558 new!
- รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 12/2557 / ใบสมัครสมาชิกสามัญ / ใบสมัครสมาชิกสมทบ new!
- สสอค รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญเป็นกรณีพิเศษอายุ 51 ถึง 60 ปี เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา / ดาวน์โหลดใบสมัคร new!
- แต่งตั้งผู้ปฏิับัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ new!
- หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก new!
- หลักเกณฑ์การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษเพื่อฉลอง "25 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด / ดาวน์โหลดคำขอเปิดบัญชี
- หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้
- หลักเกณฑ์ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ
- โครงการเพิ่มหุ้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ
- หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก
- สวัสดิการเงินยืมทดรองจ่ายสมาชิก
- สวัสดิการเงินรับขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
- สวัสดิการเงินมงคลสมรสสมาชิก
- สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
 

ภาพกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
สรรหาผู้แทนหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี สรรหาผู้แทนหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี สหกรณ์ฯ จัดเลือกตั้งสรรหาผู้แทนหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557... Read more
ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมท... Read more
พบปะสมาชิกแม่โจ้-แพร่ 6 พย 2557 พบปะสมาชิกแม่โจ้-แพร่ 6 พย 2557 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากรแม่โจ้-แพร่ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพัน... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลา... Read more
ร่วมฝึกอบรม หลักสูตร ร่วมฝึกอบรม หลักสูตร"ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง"รุ่นที่ 3 อาจารย์ชัช พงษ์ศิวัตม์ รองประธานกรรมการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์... Read more
ร่วมสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ร่วมสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมประชุมสัมมนา และฟังบรรยายหัวข้อ "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร และศิลปะใน... Read more
ศึกษาดูงานด้านเงินกู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ศึกษาดูงานด้านเงินกู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด คณะกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานด้านเงินกู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโข... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการ และผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการ และผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการ และผู้จัดการ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออม... Read more
พิธีมอบสวัสดิการแก่สมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี2557 พิธีมอบสวัสดิการแก่สมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี2557 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ศิริ  รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ เป็นประธานใ... Read more
อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำขนมไทย อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำขนมไทย อาจารย์ชัช พงษ์ศิวัตม์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอ... Read more
อบรม หลักสูตร อบรม หลักสูตร "การบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมืออาชีพครั้งที่ 2" คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ ผู้แทนหน่วยงาน และสมาชิกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบร... Read more
โครงการเพื่อสังคมและชุมชน ประจำปี 2557 โครงการเพื่อสังคมและชุมชน ประจำปี 2557 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงิน และสิ่งของบริจาคในโครงการเพื่อสังคมและชุ... Read more
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2557 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ศิริ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก... Read more
ร่ับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ชสอ. ร่ับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ชสอ. สหกรณ์ฯ ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่) โดย รองศาสตราจารย์ ด... Read more
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2557 ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2557 สหกรณ์ฯ จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2557 ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และพระธาตุดอยสุเ... Read more
ศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศเกาหลี ศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศเกาหลี ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทน และฝ่ายจัดการสหกรณ์ เข้าศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์... Read more
พิธีดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2557 พิธีดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2557 สหกรณ์ฯ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมา แล... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา... Read more
ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ชัช  พงษ์ศิวัตม์ รองประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดสร้างอาคารเรีย... Read more
มอบสวัสดิการผู้สมัครใช้บริการถึงแก่กรรม มอบสวัสดิการผู้สมัครใช้บริการถึงแก่กรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร  คันธรส กรรมการ ผู้แทนหน่วยคณะศิลปศาสตร์ มอบสวัสดิการของสหกรณ์ ให้... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และเลือกตั้งประธานกร... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น จากชุมนุมสหกรณ์ออมท... Read more
โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงิน และสิ่งของบริจาคในโค... Read more
วางพวงมาลา วางพวงมาลา"วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย"30ตค56 สหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงมาลา "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของท่าน ณ บริเวณลาน... Read more
พบปะสมาชิกแม่โจ้-ชุมพร29ตค56 พบปะสมาชิกแม่โจ้-ชุมพร29ตค56 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากรแม่โจ้-ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพ... Read more
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่จำกัด สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒ... Read more
จัดงานมุทิตาจิต2556 จัดงานมุทิตาจิต2556 สหกรณ์ฯ จัดงานมุทิตาจิตแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร ยศราย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  อาจารย์ช... Read more
มอบสวัสดิการสมาชิกเกษียณ2556 มอบสวัสดิการสมาชิกเกษียณ2556 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสวัสดิการแก่สมา... Read more
โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่2 โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่2 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงิน และสิ่งของบริจาคในโ... Read more
แสดงความยินดี ดร.กชพร ศิริโภคากิจ แสดงความยินดี ดร.กชพร ศิริโภคากิจ   สหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสหกรณ์ฯ เนื่องในโอกาส... Read more
แสดงความยินดี อ.สุระพงษ์ เตชะ แสดงความยินดี อ.สุระพงษ์ เตชะ   สหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ ผู้แทนหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เนื่อง... Read more
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผู้สมัครใช้บริการ2556 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผู้สมัครใช้บริการ2556   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิ... Read more
ต้อนรับผู้อาวุโสในการประชุมหารือ ต้อนรับผู้อาวุโสในการประชุมหารือ   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ ต้อนรับผู้อาวุโสที่เกษียณอายุราชการในกา... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้   สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ และอนุสาวรีย์ ศาสตรา... Read more
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด   คณะกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำก... Read more
โครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556 โครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556   สหกรณ์ฯ จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาค... Read more
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด   คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรุกษา ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ สห... Read more
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด   คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรุกษา ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ สห... Read more
จัดงานดำหัวสมาชิกอาวุโส จัดงานดำหัวสมาชิกอาวุโส   สหกรณ์ฯ จัดงานดำหัวสมาชิกอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมา ... Read more
บริการน้ำดื่มงานพระราชทานปริญญาบัตร 19กพ2556 บริการน้ำดื่มงานพระราชทานปริญญาบัตร 19กพ2556   สหกรณ์ฯ จัดบริการน้ำดื่มแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และแขกผู้มีเกียรติในงานพระราชทานปริ... Read more
แสดงความยินดีกับคุณศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์ แสดงความยินดีกับคุณศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์   สหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์ เหรัญญิก คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22 เน... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555   สหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ณ ห้องประชุมแคทลียาค... Read more
สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่3 จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่3 จำกัด   คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 3 จำกัด เข้าศึกษาดูงานโปรแกรมระบบบ... Read more
เลี้ยงอาหารเย็น และมอบของใช้แก่น้องๆศรีสังวาลย์ เลี้ยงอาหารเย็น และมอบของใช้แก่น้องๆศรีสังวาลย์   ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันเลี้ยงอาหารเย็น และมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่น้องๆ โรงเรียนศรีส... Read more
สรรหาผู้แทนหน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาผู้แทนหน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี   สหกรณ์ฯ จัดการสรรหาผู้แทนหน่วยงานคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน ... Read more
พบปะสมาชิกแม่โจ้-แพร่ 26 ตุลาคม 2555 พบปะสมาชิกแม่โจ้-แพร่ 26 ตุลาคม 2555   สหกรณ์จัดโครงการพบปะสมาชิกและบุคลากร แม่โจ้-แพร่ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ... Read more
สหกรณ์จัดงานฉลอง 3 ตุลาคม 2555 สหกรณ์จัดงานฉลอง 3 ตุลาคม 2555   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 สหกรณ์จัดงานฉลองเนื่องในโอกาส   - สหกรณ์รับรางวัลชนะเลิศระดับภู... Read more
รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ระดับภูมิภาค รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ระดับภูมิภาค   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่... Read more
พิธีมอบสวัสดิการแก่สมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี2555 พิธีมอบสวัสดิการแก่สมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี2555   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบสวัสดิการแก่สมาชิกเก... Read more
รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ระดับประเทศ รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ระดับประเทศ   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่... Read more
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2556-2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2556-2558   คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาฯ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่  เข้าประชุมเชิงปฏิ... Read more
ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด   คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาฯ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมา... Read more
อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำชุดคิทกระเป๋าและทำวัสดุใยขนแกะ อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำชุดคิทกระเป๋าและทำวัสดุใยขนแกะ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  โอสถาพันธุ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธา... Read more
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ฯ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ฯ   นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์อ... Read more
ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  โอสถาพันธุ์ และอาจารย์ ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ ให้การต้อนรับคณ... Read more
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2555 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2555   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัคร... Read more
กิจกรรมค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2555 กิจกรรมค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2555   กิจกรรมค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2555 ณ ปางช้างแม่สา และสวนพฤกศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ... Read more
สหกรณ์ฯ จัดงานดำหัวสมาชิกอาวุโส วันที่ 18 เมษายน 2555 สหกรณ์ฯ จัดงานดำหัวสมาชิกอาวุโส วันที่ 18 เมษายน 2555   สหกรณ์ฯ จัดงานดำหัวสมาชิกอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขม... Read more
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.วลัยลักษณ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.วลัยลักษณ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน   สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทย... Read more
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2555   สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะต่อพระบิดาสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงก... Read more
บริการน้ำดื่มวันรับปริญญา 2555 บริการน้ำดื่มวันรับปริญญา 2555   สหกรณ์ฯ จัดบริการน้ำดื่มแก่ บัญฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และแขกผู้มีเกียรติ ในงานวันรับปริญ... Read more
สหกรณ์ฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สหกรณ์ฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554   สหกรณ์ฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ณ ห้องประชุมแคทลี... Read more
พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอายุ 60 ปี ประจำปี 2554 พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอายุ 60 ปี ประจำปี 2554   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด เ... Read more
ร่วมบันทึกเทปโครงการสร้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมบันทึกเทปโครงการสร้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมบันทึกเทปโครงการสร้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานอธ... Read more
แสดงความยินดีต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธ์ รองประธานกรรมการ แสดงความยินดีต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธ์ รองประธานกรรมการ จัดงานแสดงความยินดีต่อรองประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธ์ เนื่องในโอก... Read more
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด   คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาฯ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกร... Read more
อบรมหลักสูตร อบรมหลักสูตร "การประกอบโคมไฟจิ๊กซอร์" จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การประกอบโคมไฟจิ๊กซอร์" เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554 โดยมีผู้ช่วยศา... Read more
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2554 พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2554 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผู้ใช้บริการ ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 รองศาสตราจา... Read more
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ค่ายเยาวชนสหกรณ์ "สวนสัตว์เชียงใหม่" จัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนสหกรณ์ "สวนสัตว์เชียงใหม่" เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 Read more
พิธีทำบุญสำนักงาน และดำหัวสมาชิกอาวุโส พิธีทำบุญสำนักงาน และดำหัวสมาชิกอาวุโส ทำพิธีทำบุญสำนักงาน และดำหัวสมาชิกอาวุโส เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554  Read more
วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2554 วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น. ประธานกรรมการ เลขานุการ ผู้ต... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ อาคา... Read more
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 4 สหกรณ์ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 4 สหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่าง 4 สหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 รศ.ดร.ประเสริ... Read more
พบปะสมาชิกและบุคลากรแม่โจ้-แพร่ฯ พบปะสมาชิกและบุคลากรแม่โจ้-แพร่ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิกและบุคลากรแม่โจ้-แพร่ฯ เมื่อวันที่ 17 พฤสจิกายน 2553 นำโดยรองศาสตราจารย์... Read more
สายตรงประธานกรรมการ

ไว้อาลัยแด่
อาจารย์ชุมพล รินคำ
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
 • ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช
  ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 • ดร.หม่อมราชวงค์เจริญสุข สุขสวัสดิ์
  ดร.หม่อมราชวงค์เจริญสุข สุขสวัสดิ์
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 • ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ยรรยง สิทธิชัย
  ศาสตราจารย์(พิเศษ)
  ดร.ยรรยง สิทธิชัย
  ที่ปรึกษาอาวุโส
 • ผศ.สุภร เกตุวราภรณ์
  ผศ.สุภร เกตุวราภรณ์
  ที่ปรึกษา
 • ผศ.ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
  ผศ.ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
  ที่ปรึกษา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
  ที่ปรึกษา
คณะกรรมการดำเนินการ
 • รศ.ดร.สุทัศน์ ศิริ
  รศ.ดร.สุทัศน์ ศิริ
  ปฏิบัติหน้าที่แทน
  ประธานกรรมการ
 • รศ.ดร.สุทัศน์ ศิริ
  รศ.ดร.สุทัศน์ ศิริ
  รองประธานกรรมการ
 • อาจารย์ชัช พงษ์ศิวัตม์
  อาจารย์ชัช พงษ์ศิวัตม์
  รองประธานกรรมการ
 • รศ.จำเนียร บุญมาก
  รศ.จำเนียร บุญมาก
  เลขานุการ
 • นางศรีอนงค์ ใคร้มา
  นางศรีอนงค์ ใคร้มา
  เหรัญญิก
 • ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
  ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
  กรรมการ
 • ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
  ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
  กรรมการ
 • ผศ.ดร.สุรีย์พร เจรียงประเสริฐ
  ผศ.ดร.สุรีย์พร เจรียงประเสริฐ
  กรรมการ
 • ผศ.อดิศร คันธรส
  ผศ.อดิศร คันธรส
  กรรมการ
 • อาจารย์ไพโรจน์ ศีลมั่น
  อาจารย์ไพโรจน์ ศีลมั่น
  กรรมการ
 • อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ
  อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ
  กรรมการ
 • นางบุษบา ยศราช
  นางบุษบา ยศราช
  กรรมการ
 • นายประพันธ์ ศิริ
  นายประพันธ์ ศิริ
  กรรมการ
 • นางสาวพรินทร บุญเรือง
  นางสาวพรินทร บุญเรือง
  กรรมการ
 • นางจรรยา ภูคำวงศ์
  นางจรรยา ภูคำวงศ์
  กรรมการ
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
 • นางจินตนา นันทนาสิทธิ์
  นางจินตนา นันทนาสิทธิ์
  ผู้จัดการ
 • นางสุภาพร จุลปานนท์
  นางสุภาพร จุลปานนท์
  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและธุรการ
 • นางสุภาวดี แสนวิชา
  นางสุภาวดี แสนวิชา
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
 • นางพัสราภรณ์ ทองอุ่น
  นางพัสราภรณ์ ทองอุ่น
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
 • นางอภิญญา พวงมาลัย
  นางอภิญญา พวงมาลัย
  เจ้าหน้าที่การเงิน
 • นางจิรนันท์ คำซอน
  นางจิรนันท์ คำซอน
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกรรมสินเชื่อ
 • นางอุไร ทับทอง
  นางอุไร ทับทอง
  ลูกจ้าง
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.00 %
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25 %
สะสมทรัพย์ 36 งวด 4.25 %
สะสมทรัพย์ 60 งวด 4.75 %
เงินกู้
ฉุกเฉิน 6.75 %
สามัญ  6.75 %