Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
หน้าแรก
 • เงินกู้เงินปันผล
 • โครงการสามสันพันธ์ ประจำปี 2563
 • เงินกู้สู้ภัยโควิด-19
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก 2563
 • งดให้คำปรึกษา
 • รับรางวัลระดับดีเลิศ จากกรมส่งเสริม
 • ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อเงินออมในอนาคต
 • โครงการ เสริมความมั่งคงทางการเงินให้กับสมาชิก
 • เงินกู้สามัญอนุมัติทุกวัน
 • รับรางวัลระดับดีเลิศ จากกรมส่งเสริมฯ
 • Application SmartMember
 • ผ่านการประเมิน สหกรณ์สีขาว
 • เชิญชวนเข้าใช้ระบบMaejoCo-opE-Manage
 • ปรึกษาปัญหาทางการเงิน
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • เงินกู้ ชพค
 • รับรางวัล จาก ชสอ.
 • เงินกู้ฉุกเฉิน

ข่าวประชาสัมพันธ์-


รับสมัครผู้แทนหน่วยงานประจำปี 2564 / (ดาวน์โหลดใบสมัคร) new 


-


กำหนดการ และแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ "เสวนาภาษาสหกรณ์" Co-op Lunch Talk new 


-


อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากนิติบุคคล new 


-


โครงการพิเศษ "เงินกู้สามัญเพื่อกู้เงินปันผล" / (ดาวน์โหลดคำขอกู้)   new 


-


ปรับปรุงการให้บริการธุรกรรมที่ต้องจ่ายเป็นเงินสด new 


-


หลักเกณฑ์ "เงินกู้สามัญสู้ภัยโควิด-19" / (ดาวน์โหลดคำขอกู้) new 


-


หลักเกณฑ์ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ new 


-


หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบั้ยเงินกู้ new 


-


ปรับปรุงการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ 


-


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากสหกรณ์ 


-


การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประเภทสมทบ อายุระหว่าง 51-55 ปี เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาส "วันครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งสมาคม" ปี 2563 


-


นโยบายคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30/2563 


-


แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน ประจำปี 2563 เพิ่มเติม 


-


แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง 


-


รายนามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาอาวุโส และที่ปรึกษา 


-


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 


-


ผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 


-


ยกเลิกการซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับสมาชิกอาวุโส 


-


แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน ประจำปี 2563 


-


โครงการ "ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อเงินออมในอนาคต" 


-


หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว 


-


การรับเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงื่อนไข 18 เดือน 


-


แบบฟอร์มโครงการ "เสริมความมั่นคงทางการเงินให้กับสมาชิก" 


-


หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและเยี่ยมไข้สมาชิก ข่าวสหกรณ์เดือนล่าสุด
new


 

ภาพกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Co-opLunchTalk2563 Co-opLunchTalk2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดโครงการเสวนาภาษาสหกรณ์ Co-op... Read more
พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2563 พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดพิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส... Read more
อบรม การทำขนมไทย 8 สิงหาคม 2563 อบรม การทำขนมไทย 8 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดฝึกอบรม การทำขนมไทย วิทยากรโ... Read more
อบรมหลักสูตรการบริหารงานสหกรณ์ยุค Disruption 1-2สิงหาคม2563 อบรมหลักสูตรการบริหารงานสหกรณ์ยุค Disruption 1-2สิงหาคม2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร การบริหารงานสหก... Read more
พิธีมอบทุนการศึกษา ปรำจำปี 2563 พิธีมอบทุนการศึกษา ปรำจำปี 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประะานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอ... Read more
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ร่วมกันถวายปัจจัย แล... Read more
ลงนามสัญญาจ้างโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และ MobileApplication ลงนามสัญญาจ้างโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และ MobileApplication การลงนามสัญญาจ้างจัดทำโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และ Mobile A... Read more
มอบเงิน ครั้งที่ 1 แก่รพ สันทราย มอบเงิน ครั้งที่ 1 แก่รพ สันทราย สหกรณ์ฯ มอบเงินบริจาค โครงการเพื่อสังคมและชุมชน ประจำปี 2563 เพื่อจัดซ... Read more
ต้อนรับ สอ.ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ต้อนรับ สอ.ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกั... Read more
แสดงความยินดี รศ.ดร.วีระพล ทองมา ในโอกาสได้รับตำแหน่งอธิการบดี แสดงความยินดี รศ.ดร.วีระพล ทองมา ในโอกาสได้รับตำแหน่งอธิการบดี ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยิน... Read more
บริการน้ำดื่มแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต 4 มีนาคม 2563 บริการน้ำดื่มแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต 4 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด บริการน้ำดื่มแก่ดุษฎีบัณฑิต มหา... Read more
วางพวงมาลา วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กพ 2563 วางพวงมาลา วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กพ 2563 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระราชวงศ์เธ... Read more
ต้อนรับ สอ.ครูแพร่ จำกัด ต้อนรับ สอ.ครูแพร่ จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ต้อนรับคณะก... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562&... Read more
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด คณะอนุกรรมการจัดซื้อระบบโปรแกรมบัญชีสหกรณ์ และฝ่ายจัดการเข้าศึกษาดูงาน... Read more
วางพวงมาลาสักการะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย 30 ตค 2562 วางพวงมาลาสักการะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย 30 ตค 2562 สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ... Read more
ต้อนรับประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด และคณะ ต้อนรับประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด และคณะ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกั... Read more
พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2562 พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดพิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส... Read more
กิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนประจำปี 2562 กิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนประจำปี 2562 สหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค โครงการเพื่อสังคม ชุมชน ประจำปี 2562 "... Read more
โครงการ โครงการ "นั่งรถรางชมเมือง ไหว้พระ 9 วัด" สหกรณ์ฯ จัดโครงการ "นั่งรถรางชมเมือง ไหว้พระ 9 วัน" เพื่อให้สมาชิกได้ร... Read more
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 นางศรีอนงค์ ใคร้มา ประธานกรมการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรส... Read more
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ร่ว... Read more
วางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ 29 มิย 2562 วางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ 29 มิย 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรี... Read more
บริการน้ำดื่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 7-8 มิถุนายน 2562 บริการน้ำดื่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 7-8 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดบริการน้ำดื่มแก่บัญฑิต มหาบั... Read more
ดูงานCredit Union Xi-Tun ณ เมือง Taichung Taiwan ดูงานCredit Union Xi-Tun ณ เมือง Taichung Taiwan คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนหน่วยงานและสมาชิ... Read more
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 ค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจ... Read more
ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2562 ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ร่วมสนับสนุน และให้บริการ "ฟรุ๊... Read more
พิธีดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2562 พิธีดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด นำโดยนางศรีอนงค์ ใคร้มา ประธานก... Read more
แสดงความยินดี รศ.ดร.วีระพล ทองมา ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แสดงความยินดี รศ.ดร.วีระพล ทองมา ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด เข้าพบ รองศ... Read more
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฏร์ธานี จำกัด ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฏร์ธานี จำกัด สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงานด้านเงินกู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธา... Read more
พบปะสมาชิกและบุคลากร แม่โจ้-ชุมพร 3 เมษายน 2562 พบปะสมาชิกและบุคลากร แม่โจ้-ชุมพร 3 เมษายน 2562 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร... Read more
อบรมหลักสูตร การบริหารงานสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ 16-17มีค2562 อบรมหลักสูตร การบริหารงานสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ 16-17มีค2562 คณะกรรมการดำเนินการ  ที่ปรึกษา ผู้แทนหน่่วยงาน และฝ่ายจัดการ สหกร... Read more
วางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26กพ2562 วางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26กพ2562 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระราชวงศ์เธ... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561&... Read more
พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ มาตรฐาน จาก ชสอ. พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ มาตรฐาน จาก ชสอ. สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ... Read more
ดูงาน Vietnam Cooperative Alliance (VCA) ดูงาน Vietnam Cooperative Alliance (VCA) สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน Vietnam Cooperative Alliance (VCA) ประเทศเวียดน... Read more
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เมื... Read more
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด เมื่อวันพ... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ... Read more
โครงการเสวนาภาษาสหกรณ์ (Co-op Lunch Talk) โครงการเสวนาภาษาสหกรณ์ (Co-op Lunch Talk) "สมาชิกใหม่" สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดโครงการเสวนาภาษาสหกรณ์ (Co-o... Read more
พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2561 พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดพิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส... Read more
ประขุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ประขุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1... Read more
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 3... Read more
พบปะสมาชิก และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 1 สค 2561 พบปะสมาชิก และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 1 สค 2561 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ โดยมีวั... Read more
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ร่วมกันถวายปัจจัย แล... Read more
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 นางศรีอนงค์ ใคร้มา ประธานกรมการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรส... Read more
โครงการ โครงการ "นั่งรถราง แอ่ววัดแอ่วเวียงเจียงใหม่ ฟังเปิ้นเล่าขาน สืบสานฮีตฮอยล้านนา" สหกรณ์ฯ จัดโครงการ "นั่งรถราง แอ่ววัดแอ่วเวียงเจียงใหม่ ฟังเปิ้นเล่าขา... Read more
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงานด้านเงินกู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด เมื่... Read more
พบปะสมาชิก และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 4 กรกฎาคม 2561 พบปะสมาชิก และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 4 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร... Read more
ต้อนรับคณะศักษาดูงาน บุคลากรจากภูฎาน และวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ ต้อนรับคณะศักษาดูงาน บุคลากรจากภูฎาน และวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุ... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ 7มิย2561 ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ 7มิย2561 สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ ... Read more
ร่วมโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภ... Read more
ต้อนรับคณะจาก สสอค และ สสชสอ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ต้อนรับคณะจาก สสอค และ สสชสอ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมศูนย์ประสานงานฯ จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์... Read more
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2561 ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2561 "รถไฟ-รถรางมหาสนุก เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง" สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจ... Read more
ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สหกรณ์ฯ ร่วมสนับสนุน และให้บริการ "ฟรุ้ตสลัด" งานพิธีดำหัวผู้อาวุโส แล... Read more
ดำหัวสมาชิกอาวุโส 18 เมษายน 2561 ดำหัวสมาชิกอาวุโส 18 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด นำโดยนางศรีอนงค์ ใคร้มา ประธานก... Read more
ต้อนรับบุคลากรจาก Ministry of Agriculture and Forests, Bhutan ต้อนรับบุคลากรจาก Ministry of Agriculture and Forests, Bhutan สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาล... Read more
ร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการบริหารจัดการเงินสะสม ร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการบริหารจัดการเงินสะสม สหกรณ์ฯ ร่วมประชุมชี้แจง "แนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน" โดย... Read more
วางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26กพ2561 วางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26กพ2561 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระราชวงศ์เ... Read more
บริการน้ำดื่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร18-19กพ2561 บริการน้ำดื่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร18-19กพ2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดบริการน้ำดื่มแก่บัญฑิต มหาบั... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ... Read more
ต้อนรับคณะเยี่ยมศูนย์ประสานงานฯ จาก สสอค ต้อนรับคณะเยี่ยมศูนย์ประสานงานฯ จาก สสอค สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมศูนย์ประสานงานฯ จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์... Read more
ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุ... Read more
โครงการเพื่อสังคมและชุมชน ประจำปี 2560 โครงการเพื่อสังคมและชุมชน ประจำปี 2560 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงิน และสิ่งของบริจาคใน... Read more
พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2560 พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอ... Read more
ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาว ครั้งที่ 2 ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาว ครั้งที่ 2 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จากสำนักงานสหกรณ... Read more
ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระ... Read more
พบปะสมาชิก บุคลากร ม.แม่โจ้วิทยาเขตชุมพร 7กย2560 พบปะสมาชิก บุคลากร ม.แม่โจ้วิทยาเขตชุมพร 7กย2560 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพ... Read more
สอ.ศธ เข้าศึกษาดูงาน สอ.ศธ เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ จากสหกรณ์ออมทรั... Read more
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอ... Read more
พบปะสมาชิกวิทยาเขตแพร่ฯ 5 กค 2560 พบปะสมาชิกวิทยาเขตแพร่ฯ 5 กค 2560 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่... Read more
ดูงาน สอ สาธารณสุขลำปาง จำกัด ดูงาน สอ สาธารณสุขลำปาง จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณ... Read more
ดูงาน สอ ครูลำปาง จำกัด ดูงาน สอ ครูลำปาง จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำป... Read more
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 17-18 มิย 2560 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 17-18 มิย 2560 คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้แทนหน่วยงาน และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทร... Read more
ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จากสำนักงานสหกรณ... Read more
วางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ วางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการเงินกู้ และแก้ไขปัญหาหนี้ จาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการเงินกู้ และแก้ไขปัญหาหนี้ จาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการเงินกู้ ... Read more
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 ค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประ... Read more
ดำหัวสมาชิกอาวุโส 25เมษายน2560 ดำหัวสมาชิกอาวุโส 25เมษายน2560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ... Read more
Co-op Lunch Talk Co-op Lunch Talk "สหกรณ์พบผู้แทนหน่วยงาน" สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดโครงการเสวนาภาษาสหกรณ์ (Co-o... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระราชวงศ์เ... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ... Read more
ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถ... Read more
โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2559 โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2559 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการเป็นตัวแทนมอบเงิน และสิ่งของบริจาคในโ... Read more
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด คณะกรรมการดำเนินการให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ในการเข้า... Read more
เสวนาภาษาสหกรณ์ เสวนาภาษาสหกรณ์ "สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ" สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดโครงการเสวนาภาษาสหกรณ์ (Co-o... Read more
มอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโว ประจำปี 2559 มอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโว ประจำปี 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบสว... Read more
ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เมื่อวันศุ... Read more
โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ปี 2559 โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ปี 2559 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการเป็นตัวแทนมอบเงิน และสิ่งของบริจาคในโ... Read more
อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำเบเกอรี่แบบไม่ใช้เตาอบ อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำเบเกอรี่แบบไม่ใช้เตาอบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดอบรมวิชาชีพ หลักสูตร "การทำเ... Read more
อบรม หลักสูตร การใช้โทรศัพท์อย่างชาญฉลาด : Smart Phone อบรม หลักสูตร การใช้โทรศัพท์อย่างชาญฉลาด : Smart Phone สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร การใช้โทรศัพท์อ... Read more
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิท... Read more
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยเกี๋ยง ปี 2559 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยเกี๋ยง ปี 2559 เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ร่วมกันถวายเทียนพรร... Read more
ต้อนรับคณะผู้บริหาร สสอค และ สสชสอ ต้อนรับคณะผู้บริหาร สสอค และ สสชสอ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์คุณพระช่วง และ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์คุณพระช่วง และ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ... Read more
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT จำกัด ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนหน่วยงาน และฝ่ายจัดการ เข้า... Read more
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนหน่วยงาน และฝ่ายจัดการ เข้า... Read more
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 ค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำ... Read more
รดน้ำ ดำหัว สมาชิกอาวุโส ประจำปี 2559 รดน้ำ ดำหัว สมาชิกอาวุโส ประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระราช... Read more
ที่ปรึกษา
 • รศ.ดร.วีระพล ทองมา
  รศ.ดร.วีระพล ทองมา
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 • ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ยรรยง สิทธิชัย
  ศาสตราจารย์(พิเศษ)
  ดร.ยรรยง สิทธิชัย
  ที่ปรึกษาอาวุโส
 • ผศ.สุภร เกตุวราภรณ์
  ผศ.สุภร เกตุวราภรณ์
  ที่ปรึกษาอาวุโส
 • ดร.หม่อมราชวงค์เจริญสุข สุขสวัสดิ์
  ดร.หม่อมราชวงค์เจริญสุข สุขสวัสดิ์
  ที่ปรึกษาอาวุโส
 • ผศ.ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
  ผศ.ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
  ที่ปรึกษาอาวุโส
 • นางศรีอนงค์ ใคร้มา
  นางศรีอนงค์ ใคร้มา
  ที่ปรึกษา
 • ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
  ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
  ที่ปรึกษา
 • ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
  ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
  ที่ปรึกษา
คณะกรรมการดำเนินการ
 • รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
  รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
  ประธานกรรมการ
 • รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก
  รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก
  รองประธานกรรมการ
 • ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
  ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
  รองประธานกรรมการ
 • น.ส.ภัคจิรา วิจิตร
  น.ส.ภัคจิรา วิจิตร
  เลขานุการ
 • นางจรรยา ภูคำวงศ์
  นางจรรยา ภูคำวงศ์
  เหรัญญิก
 • นางศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์
  นางศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์
  กรรมการ
 • อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
  อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
  กรรมการ
 • ผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
  ผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
  กรรมการ
 • อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ
  อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ
  กรรมการ
 • ผศ.ไพโรจน์ ศิลมั่น
  ผศ.ไพโรจน์ ศิลมั่น
  กรรมการ
 • นายสุมิตร ชัยเขตร์
  นายสุมิตร ชัยเขตร์
  กรรมการ
 • นายอุ่นเรือน ขยัน
  นายอุ่นเรือน ขยัน
  กรรมการ
 • นางบุษบา กาหล
  นางบุษบา กาหล
  กรรมการ
 • น.ส.นิวัติ ช่างซอ
  น.ส.นิวัติ ช่างซอ
  กรรมการ
 • อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
  อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
  กรรมการ
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
 • นางจินตนา นันทนาสิทธิ์
  นางจินตนา นันทนาสิทธิ์
  ผู้จัดการ
 • นางสุภาพร จุลปานนท์
  นางสุภาพร จุลปานนท์
  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและธุรการ
 • นางสุภาวดี แสนวิชา
  นางสุภาวดี แสนวิชา
  หัวหน้าฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
 • นางพัสราภรณ์ ทองอุ่น
  นางพัสราภรณ์ ทองอุ่น
  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 • นางอภิญญา พวงมาลัย
  นางอภิญญา พวงมาลัย
  เจ้าหน้าที่การเงิน
 • นางจิรนันท์ คำซอน
  นางจิรนันท์ คำซอน
  เจ้าหน้าที่ธุรกรรมสินเชื่อ
 • นางสาวณิภาวรรณ์ ชุ่มวงค์
  นางสาวณิภาวรรณ์ ชุ่มวงค์
  เจ้าหน้าที่บัญชี
 • นางอุไร ทับทอง
  นางอุไร ทับทอง
  พนักงานบริการ
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี
ประเภท ร้อยละ
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ แบบมีเงื่อนไข 2.90
สะสมทรัพย์ 36 งวด 3.25
สะสมทรัพย์ 60 งวด 3.50
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี
ประเภท ร้อยละ
ฉุกเฉิน6.00
สามัญโครงการพิเศษ6.00
สามัญทั่วไป 6.25
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.25-6.25
พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ5.25-6.25
พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์ 5.25-6.25
พิเศษเพื่อความมั่นคงของสมาชิก 6.25


ติดตามเรา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

http://www.escortbayanlariz.net denizli escort beylikdüzü escort http://www.zv1.org escort http://www.antalyaescortbayanlariz.net http://www.tr9.org escort bayan porno film izle