Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
เว็บโปรแกรม
หน้าแรก
 • เงินกู้เคหะ ฟรี ฯลฯ
 • ผ่านการประเมิน สหกรณ์สีขาว
 • โครงการ
 • เชิญชวนเข้าใช้ระบบMaejoCo-opE-Manage
 • ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเคหะฯ
 • เงินกู้พิเศษรีเป็นสามัญ
 • เงินกู้อนกประสงค์
 • ปรึกษาปัญหาทางการเงิน
 • รับรางวัล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • เงินกู้ ชพค
 • รับรางวัล จาก ชสอ.
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • กู้สามัญเพื่อการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

- แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2562 new
- รายนามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาอาวุโส และที่ปรึกษา new
- ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ new
- ผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ new
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ new
- หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย รอบ3/2561 ถึง 2/2562 new
- หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว new
- หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบ 12/2560 ถึง  2/2561 new
- หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง และเรื้อรัง new
- หลักเกณฑ์การเพิ่มหุ้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับสมาชิกอาวุโส new
- หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้
- รับสมัคร สมาชิก สสอค. ประเภทสามัญ และสมาชิกประเภทสมทบ อายุ 51 ถึง 60 ปีสำหรับปีบัญชี 2560
- กำหนดเกณฑ์อายุเพื่อการรับสมัครสมาชิก สสอค. ประเภทสามัญ และสมาชิกประเภทสมทบอายุไม่เกิน 50 ปี สำหรับปีบัญชี 2560
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้สหกรณ์
- การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ เงื่อนไข 18 เดือน
 

ภาพกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
แจกน้ำพิธีพระราชทานปริญญาบัตร18-19กพ2561 แจกน้ำพิธีพระราชทานปริญญาบัตร18-19กพ2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดบริการน้ำดื่มแก่บัญฑิต มหาบั... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ... Read more
ต้อนรับคณะเยี่ยมศูนย์ประสานงานฯ จาก สสอค ต้อนรับคณะเยี่ยมศูนย์ประสานงานฯ จาก สสอค สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมศูนย์ประสานงานฯ จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์... Read more
ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุ... Read more
โครงการเพื่อสังคมและชุมชน ประจำปี 2560 โครงการเพื่อสังคมและชุมชน ประจำปี 2560 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงิน และสิ่งของบริจาคใน... Read more
พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2560 พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอ... Read more
ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาว ครั้งที่ 2 ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาว ครั้งที่ 2 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จากสำนักงานสหกรณ... Read more
ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระ... Read more
พบปะสมาชิก บุคลากร ม.แม่โจ้วิทยาเขตชุมพร 7กย2560 พบปะสมาชิก บุคลากร ม.แม่โจ้วิทยาเขตชุมพร 7กย2560 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพ... Read more
สอ.ศธ เข้าศึกษาดูงาน สอ.ศธ เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ จากสหกรณ์ออมทรั... Read more
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอ... Read more
พบปะสมาชิกวิทยาเขตแพร่ฯ 5 กค 2560 พบปะสมาชิกวิทยาเขตแพร่ฯ 5 กค 2560 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่... Read more
ดูงาน สอ สาธารณสุขลำปาง จำกัด ดูงาน สอ สาธารณสุขลำปาง จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณ... Read more
ดูงาน สอ ครูลำปาง จำกัด ดูงาน สอ ครูลำปาง จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำป... Read more
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 17-18 มิย 2560 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 17-18 มิย 2560 คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้แทนหน่วยงาน และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทร... Read more
ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จากสำนักงานสหกรณ... Read more
วางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ วางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการเงินกู้ และแก้ไขปัญหาหนี้ จาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการเงินกู้ และแก้ไขปัญหาหนี้ จาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการเงินกู้ ... Read more
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 ค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประ... Read more
ดำหัวสมาชิกอาวุโส 25เมษายน2560 ดำหัวสมาชิกอาวุโส 25เมษายน2560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ... Read more
Co-op Lunch Talk Co-op Lunch Talk "สหกรณ์พบผู้แทนหน่วยงาน" สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดโครงการเสวนาภาษาสหกรณ์ (Co-o... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระราชวงศ์เ... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ... Read more
ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถ... Read more
โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2559 โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2559 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการเป็นตัวแทนมอบเงิน และสิ่งของบริจาคในโ... Read more
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด คณะกรรมการดำเนินการให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ในการเข้า... Read more
เสวนาภาษาสหกรณ์ เสวนาภาษาสหกรณ์ "สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ" สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดโครงการเสวนาภาษาสหกรณ์ (Co-o... Read more
มอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโว ประจำปี 2559 มอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโว ประจำปี 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบสว... Read more
ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เมื่อวันศุ... Read more
โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ปี 2559 โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ปี 2559 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการเป็นตัวแทนมอบเงิน และสิ่งของบริจาคในโ... Read more
อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำเบเกอรี่แบบไม่ใช้เตาอบ อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำเบเกอรี่แบบไม่ใช้เตาอบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดอบรมวิชาชีพ หลักสูตร "การทำเ... Read more
อบรม หลักสูตร การใช้โทรศัพท์อย่างชาญฉลาด : Smart Phone อบรม หลักสูตร การใช้โทรศัพท์อย่างชาญฉลาด : Smart Phone สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร การใช้โทรศัพท์อ... Read more
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิท... Read more
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยเกี๋ยง ปี 2559 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยเกี๋ยง ปี 2559 เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ร่วมกันถวายเทียนพรร... Read more
ต้อนรับคณะผู้บริหาร สสอค และ สสชสอ ต้อนรับคณะผู้บริหาร สสอค และ สสชสอ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์คุณพระช่วง และ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์คุณพระช่วง และ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ... Read more
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT จำกัด ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนหน่วยงาน และฝ่ายจัดการ เข้า... Read more
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนหน่วยงาน และฝ่ายจัดการ เข้า... Read more
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 ค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำ... Read more
รดน้ำ ดำหัว สมาชิกอาวุโส ประจำปี 2559 รดน้ำ ดำหัว สมาชิกอาวุโส ประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระราช... Read more
บริการน้ำดื่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร18-19กพ2559 บริการน้ำดื่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร18-19กพ2559 สหกรณ์ฯ จัดบริการน้ำดื่มแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และแขกผู้มีเกียร... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 แล... Read more
ชสอ. เยี่ยมเยือน ชสอ. เยี่ยมเยือน รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ ชุมนุม... Read more
โครงการพบปะสมาชิกวิทยาเขตแพร่ฯ 4พย58 โครงการพบปะสมาชิกวิทยาเขตแพร่ฯ 4พย58 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแพร่ฯ ณ... Read more
โครงการเสวนาภาษาสหกรณ์ (Co-op Lunch Talk) โครงการเสวนาภาษาสหกรณ์ (Co-op Lunch Talk) สหกรณ์ฯ จัดโครงการเสวนาภาษาสหกรณ์ (Co-op Lunch Tail) สำหรับบุคลากรมหาวิท... Read more
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด เมื่อวันจันท... Read more
พบปะสมาชิกและบุคลากร แม่โจ้ชุมพร 2558 พบปะสมาชิกและบุคลากร แม่โจ้ชุมพร 2558 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร ณ... Read more
พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบส... Read more
ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีเทศน์มหาชาติ 9 กันยายน 2558 ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีเทศน์มหาชาติ 9 กันยายน 2558 สหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเทศน์มหาชาติ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นการส่งเ... Read more
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2558 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบท... Read more
วางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย วางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจาร... Read more
โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 2558 โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 2558 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงิน และสิ่งของบริจาคในโค... Read more
อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำขนมจีบและซาลาเปา อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำขนมจีบและซาลาเปา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำข... Read more
ฝ่ายจัดการร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยเกี๋ยง ฝ่ายจัดการร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยเกี๋ยง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันไปทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยเกี๋ยง อ.... Read more
จัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2663) จัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2663) คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติก... Read more
ดูงาน ธกส และ ชุมนุม ดูงาน ธกส และ ชุมนุม รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นำทีมคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอ... Read more
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2558 ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2558 สหกรณ์ฯ จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2558 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เม... Read more
พิธีทำบุญสหกรณ์ฯ แ ละดำหัวสมาชิกอาวุโส พิธีทำบุญสหกรณ์ฯ แ ละดำหัวสมาชิกอาวุโส วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด นำโดย... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ... Read more
แจกน้ำพิธีพระราชทานปริญญาบัตร19-20กพ2558 แจกน้ำพิธีพระราชทานปริญญาบัตร19-20กพ2558 สหกรณ์ฯ จัดบริการน้ำดื่มแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และแขกผู้มีเกียร... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 แล... Read more
ต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์จาก Korean Federation of Community Credit Cooperative ต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์จาก Korean Federation of Community Credit Cooperative รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ศิริ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ และคณะกรรม... Read more
สรรหาผู้แทนหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี สรรหาผู้แทนหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี สหกรณ์ฯ จัดเลือกตั้งสรรหาผู้แทนหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันอังคารท... Read more
ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ณ ... Read more
พบปะสมาชิกแม่โจ้-แพร่ 6 พย 2557 พบปะสมาชิกแม่โจ้-แพร่ 6 พย 2557 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากรแม่โจ้-แพร่ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก จากสหกรณ์ออมทร... Read more
ร่วมฝึกอบรม หลักสูตร ร่วมฝึกอบรม หลักสูตร"ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง"รุ่นที่ 3 อาจารย์ชัช พงษ์ศิวัตม์ รองประธานกรรมการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บ... Read more
ร่วมสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ร่วมสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมประชุมสัมมนา และฟังบรรยายหัวข้อ "การสร้างจิตสำนึก... Read more
ศึกษาดูงานด้านเงินกู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ศึกษาดูงานด้านเงินกู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด คณะกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานด้านเงินกู้ ณ สห... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการ และผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการ และผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการ และผู้จัดการ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ณ... Read more
พิธีมอบสวัสดิการแก่สมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี2557 พิธีมอบสวัสดิการแก่สมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี2557 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ศิริ  รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธา... Read more
อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำขนมไทย อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำขนมไทย อาจารย์ชัช พงษ์ศิวัตม์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานใ... Read more
อบรม หลักสูตร อบรม หลักสูตร "การบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมืออาชีพครั้งที่ 2" คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ ผู้แทนหน่วยงาน และสมาชิกเข้าร่ว... Read more
โครงการเพื่อสังคมและชุมชน ประจำปี 2557 โครงการเพื่อสังคมและชุมชน ประจำปี 2557 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงิน และสิ่งของบริจาคในโค... Read more
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2557 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ศิริ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนก... Read more
ร่ับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ชสอ. ร่ับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ชสอ. สหกรณ์ฯ ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่) ... Read more
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2557 ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2557 สหกรณ์ฯ จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2557 ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเว... Read more
ศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศเกาหลี ศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศเกาหลี ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทน และฝ่ายจัดการสหกรณ์ เข้าศึกษาดูงานช... Read more
พิธีดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2557 พิธีดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2557 สหกรณ์ฯ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อแสดงความกตัญญ... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกั... Read more
ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ชัช  พงษ์ศิวัตม์ รองประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน... Read more
มอบสวัสดิการผู้สมัครใช้บริการถึงแก่กรรม มอบสวัสดิการผู้สมัครใช้บริการถึงแก่กรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร  คันธรส กรรมการ ผู้แทนหน่วยคณะศิลปศาสตร์ มอบสว... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น... Read more
โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงิน ... Read more
วางพวงมาลา วางพวงมาลา"วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย"30ตค56 สหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงมาลา "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" เพื่อรำลึกถึงคุณความด... Read more
พบปะสมาชิกแม่โจ้-ชุมพร29ตค56 พบปะสมาชิกแม่โจ้-ชุมพร29ตค56 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากรแม่โจ้-ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เ... Read more
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่จำกัด สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์อ... Read more
จัดงานมุทิตาจิต2556 จัดงานมุทิตาจิต2556 สหกรณ์ฯ จัดงานมุทิตาจิตแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร ยศราย ที่ปรึกษากิ... Read more
มอบสวัสดิการสมาชิกเกษียณ2556 มอบสวัสดิการสมาชิกเกษียณ2556 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอ... Read more
โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่2 โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่2 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงิน... Read more
แสดงความยินดี ดร.กชพร ศิริโภคากิจ แสดงความยินดี ดร.กชพร ศิริโภคากิจ   สหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ กรรมการผู้แทนผู้บริหารส... Read more
แสดงความยินดี อ.สุระพงษ์ เตชะ แสดงความยินดี อ.สุระพงษ์ เตชะ   สหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ ผู้แทนหน่วยงาน คณะสถาปั... Read more
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผู้สมัครใช้บริการ2556 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผู้สมัครใช้บริการ2556   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบ... Read more
ต้อนรับผู้อาวุโสในการประชุมหารือ ต้อนรับผู้อาวุโสในการประชุมหารือ   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ ต้อนรับผู้อาวุโสที่... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้   สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ ... Read more
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด   คณะกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทร... Read more
โครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556 โครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556   สหกรณ์ฯ จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัช... Read more
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด   คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรุกษา ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่... Read more
ที่ปรึกษา
 • ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช
  ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 • ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ยรรยง สิทธิชัย
  ศาสตราจารย์(พิเศษ)
  ดร.ยรรยง สิทธิชัย
  ที่ปรึกษาอาวุโส
 • ผศ.สุภร เกตุวราภรณ์
  ผศ.สุภร เกตุวราภรณ์
  ที่ปรึกษาอาวุโส
 • ดร.หม่อมราชวงค์เจริญสุข สุขสวัสดิ์
  ดร.หม่อมราชวงค์เจริญสุข สุขสวัสดิ์
  ที่ปรึกษาอาวุโส
 • ผศ.ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
  ผศ.ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
  ที่ปรึกษาอาวุโส
 • รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
  รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
  ที่ปรึกษา
 • ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
  ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
  ที่ปรึกษา
 • ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
  ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
  ที่ปรึกษา
 • อาจารย์ ดร.วินัย โยธินศิริกุล
  อาจารย์ ดร.วินัย โยธินศิริกุล
  ที่ปรึกษา
คณะกรรมการดำเนินการ
 • นางศรีอนงค์ ใคร้มา
  นางศรีอนงค์ ใคร้มา
  ประธานกรรมการ
 • รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก
  รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก
  รองประธานกรรมการ
 • ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
  ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
  รองประธานกรรมการ
 • นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์
  นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์
  เลขานุการ
 • นางสาวภัคจิรา วิจิตร
  นางสาวภัคจิรา วิจิตร
  เหรัญญิก
 • ผศ.ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
  ผศ.ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
  กรรมการ
 • ผศ.พาวิน มะโนชัย
  ผศ.พาวิน มะโนชัย
  กรรมการ
 • ผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
  ผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
  กรรมการ
 • อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
  อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
  กรรมการ
 • ผศ.ไพโรจน์ ศิลมั่น
  ผศ.ไพโรจน์ ศิลมั่น
  กรรมการ
 • นางเยาวภา เขื่อนคำ
  นางเยาวภา เขื่อนคำ
  กรรมการ
 • นางอรทัย ใจป้อ
  นางอรทัย ใจป้อ
  กรรมการ
 • นายสุมิตร ชัยเขตร์
  นายสุมิตร ชัยเขตร์
  กรรมการ
 • นางบุษบา กาหล
  นางบุษบา กาหล
  กรรมการ
 • นายอุ่นเรือน ขยัน
  นายอุ่นเรือน ขยัน
  กรรมการ
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
 • นางจินตนา นันทนาสิทธิ์
  นางจินตนา นันทนาสิทธิ์
  ผู้จัดการ
 • นางสุภาพร จุลปานนท์
  นางสุภาพร จุลปานนท์
  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและธุรการ
 • นางสุภาวดี แสนวิชา
  นางสุภาวดี แสนวิชา
  หัวหน้าฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
 • นางพัสราภรณ์ ทองอุ่น
  นางพัสราภรณ์ ทองอุ่น
  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 • นางอภิญญา พวงมาลัย
  นางอภิญญา พวงมาลัย
  เจ้าหน้าที่การเงิน
 • นางจิรนันท์ คำซอน
  นางจิรนันท์ คำซอน
  เจ้าหน้าที่ธุรกรรมสินเชื่อ
 • นางสาวณิภาวรรณ์ ชุ่มวงค์
  นางสาวณิภาวรรณ์ ชุ่มวงค์
  เจ้าหน้าที่บัญชี
 • นางอุไร ทับทอง
  นางอุไร ทับทอง
  พนักงานบริการ
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ประเภท ร้อยละ
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ เงื่อนไข 18 เดือน 3.50
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อ
พนักงานมหาวิทยาลัย

3.00
และ
3.75

สะสมทรัพย์ 36 งวด 4.00
สะสมทรัพย์ 60 งวด 4.50
เงินกู้
ประเภท ร้อยละ
สามัญ และ ฉุกเฉิน 6.75
สามัญเพื่อการศึกษา กยศ.
ท่องเที่ยว ฝึกอบรม
6.00
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.75-6.75
พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์ 5.75-6.75
พิเศษเพื่อความมั่นคงของสมาชิก 6.75
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter