Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
 • มอบสวัสดิการสมาชิกเกษียณ2558
 • มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2558
 • ดูงานชุมนุมฯ
 • ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2558
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 • วางพวงมาลา วันสหกรณ์ 2559
เว็บโปรแกรม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
หน้าแรก
 • เงินกู้ กยศ
 • ทุนการศึกษาประจำปี 2559
 • เงินกู้อนกประสงค์
 • เงินกู้พิเศษ
 • ปรึกษาปัญหาทางการเงิน
 • รับรางวัล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • เงินกู้ ชพค
 • ออมทรัพย์พิเศษเกษียณเปี่ยมสุข
 • รับรางวัล จาก ชสอ.
 • สมาชิกเกษียณเพิ่มหุ้น
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • กู้สามัญเพื่อการศึกษา
 • ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

- หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 7/2559 / ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสามัญ และสมทบ new
- หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ new
- ทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559 / ดาวน์โหลดใบสมัคร new
- หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการสมรสสมาชิก
- หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้สมัครใช้บริการ และครอบครัวที่ถึงแก่กรรม
- หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก และครอบครัวที่ถึงแก่กรรม
- หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
- หลักเกณฑ์สวัสดิการเงินยืมทดรองจ่ายสมาชิก
- หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการเงินรับขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
- การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ เงื่อนไข 18 เดือน
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อพนักงานมหาวิทยาลัย
- หลักเกณฑ์ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ
- หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
 

ภาพกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT จำกัด ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนหน่วยงาน และฝ่ายจัดการ เข้า... Read more
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนหน่วยงาน และฝ่ายจัดการ เข้า... Read more
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 ค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำ... Read more
รดน้ำ ดำหัว สมาชิกอาวุโส ประจำปี 2559 รดน้ำ ดำหัว สมาชิกอาวุโส ประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระราช... Read more
บริการน้ำดื่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร18-19กพ2559 บริการน้ำดื่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร18-19กพ2559 สหกรณ์ฯ จัดบริการน้ำดื่มแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และแขกผู้มีเกียร... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 แล... Read more
ชสอ. เยี่ยมเยือน ชสอ. เยี่ยมเยือน รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ ชุมนุม... Read more
โครงการพบปะสมาชิกวิทยาเขตแพร่ฯ 4พย58 โครงการพบปะสมาชิกวิทยาเขตแพร่ฯ 4พย58 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแพร่ฯ ณ... Read more
โครงการเสวนาภาษาสหกรณ์ (Co-op Lunch Talk) โครงการเสวนาภาษาสหกรณ์ (Co-op Lunch Talk) สหกรณ์ฯ จัดโครงการเสวนาภาษาสหกรณ์ (Co-op Lunch Tail) สำหรับบุคลากรมหาวิท... Read more
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด เมื่อวันจันท... Read more
พบปะสมาชิกและบุคลากร แม่โจ้ชุมพร 2558 พบปะสมาชิกและบุคลากร แม่โจ้ชุมพร 2558 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร ณ... Read more
พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบส... Read more
ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีเทศน์มหาชาติ 9 กันยายน 2558 ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีเทศน์มหาชาติ 9 กันยายน 2558 สหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเทศน์มหาชาติ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นการส่งเ... Read more
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2558 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบท... Read more
วางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย วางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจาร... Read more
โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 2558 โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 2558 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงิน และสิ่งของบริจาคในโค... Read more
อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำขนมจีบและซาลาเปา อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำขนมจีบและซาลาเปา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำข... Read more
ฝ่ายจัดการร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยเกี๋ยง ฝ่ายจัดการร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยเกี๋ยง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันไปทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยเกี๋ยง อ.... Read more
จัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2663) จัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2663) คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติก... Read more
ดูงาน ธกส และ ชุมนุม ดูงาน ธกส และ ชุมนุม รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นำทีมคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอ... Read more
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2558 ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2558 สหกรณ์ฯ จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2558 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เม... Read more
พิธีทำบุญสหกรณ์ฯ แ ละดำหัวสมาชิกอาวุโส พิธีทำบุญสหกรณ์ฯ แ ละดำหัวสมาชิกอาวุโส วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด นำโดย... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ... Read more
แจกน้ำพิธีพระราชทานปริญญาบัตร19-20กพ2558 แจกน้ำพิธีพระราชทานปริญญาบัตร19-20กพ2558 สหกรณ์ฯ จัดบริการน้ำดื่มแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และแขกผู้มีเกียร... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 แล... Read more
ต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์จาก Korean Federation of Community Credit Cooperative ต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์จาก Korean Federation of Community Credit Cooperative รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ศิริ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ และคณะกรรม... Read more
สรรหาผู้แทนหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี สรรหาผู้แทนหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี สหกรณ์ฯ จัดเลือกตั้งสรรหาผู้แทนหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันอังคารท... Read more
ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ณ ... Read more
พบปะสมาชิกแม่โจ้-แพร่ 6 พย 2557 พบปะสมาชิกแม่โจ้-แพร่ 6 พย 2557 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากรแม่โจ้-แพร่ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก จากสหกรณ์ออมทร... Read more
ร่วมฝึกอบรม หลักสูตร ร่วมฝึกอบรม หลักสูตร"ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง"รุ่นที่ 3 อาจารย์ชัช พงษ์ศิวัตม์ รองประธานกรรมการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บ... Read more
ร่วมสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ร่วมสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมประชุมสัมมนา และฟังบรรยายหัวข้อ "การสร้างจิตสำนึก... Read more
ศึกษาดูงานด้านเงินกู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ศึกษาดูงานด้านเงินกู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด คณะกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานด้านเงินกู้ ณ สห... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการ และผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการ และผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการ และผู้จัดการ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ณ... Read more
พิธีมอบสวัสดิการแก่สมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี2557 พิธีมอบสวัสดิการแก่สมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี2557 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ศิริ  รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธา... Read more
อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำขนมไทย อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำขนมไทย อาจารย์ชัช พงษ์ศิวัตม์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานใ... Read more
อบรม หลักสูตร อบรม หลักสูตร "การบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมืออาชีพครั้งที่ 2" คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ ผู้แทนหน่วยงาน และสมาชิกเข้าร่ว... Read more
โครงการเพื่อสังคมและชุมชน ประจำปี 2557 โครงการเพื่อสังคมและชุมชน ประจำปี 2557 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงิน และสิ่งของบริจาคในโค... Read more
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2557 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ศิริ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนก... Read more
ร่ับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ชสอ. ร่ับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ชสอ. สหกรณ์ฯ ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่) ... Read more
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2557 ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2557 สหกรณ์ฯ จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2557 ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเว... Read more
ศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศเกาหลี ศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศเกาหลี ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทน และฝ่ายจัดการสหกรณ์ เข้าศึกษาดูงานช... Read more
พิธีดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2557 พิธีดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2557 สหกรณ์ฯ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อแสดงความกตัญญ... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกั... Read more
ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ชัช  พงษ์ศิวัตม์ รองประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน... Read more
มอบสวัสดิการผู้สมัครใช้บริการถึงแก่กรรม มอบสวัสดิการผู้สมัครใช้บริการถึงแก่กรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร  คันธรส กรรมการ ผู้แทนหน่วยคณะศิลปศาสตร์ มอบสว... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น... Read more
โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงิน ... Read more
วางพวงมาลา วางพวงมาลา"วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย"30ตค56 สหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงมาลา "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" เพื่อรำลึกถึงคุณความด... Read more
พบปะสมาชิกแม่โจ้-ชุมพร29ตค56 พบปะสมาชิกแม่โจ้-ชุมพร29ตค56 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพบปะสมาชิก และบุคลากรแม่โจ้-ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เ... Read more
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่จำกัด สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์อ... Read more
จัดงานมุทิตาจิต2556 จัดงานมุทิตาจิต2556 สหกรณ์ฯ จัดงานมุทิตาจิตแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร ยศราย ที่ปรึกษากิ... Read more
มอบสวัสดิการสมาชิกเกษียณ2556 มอบสวัสดิการสมาชิกเกษียณ2556 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอ... Read more
โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่2 โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครั้งที่2 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงิน... Read more
แสดงความยินดี ดร.กชพร ศิริโภคากิจ แสดงความยินดี ดร.กชพร ศิริโภคากิจ   สหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ กรรมการผู้แทนผู้บริหารส... Read more
แสดงความยินดี อ.สุระพงษ์ เตชะ แสดงความยินดี อ.สุระพงษ์ เตชะ   สหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ ผู้แทนหน่วยงาน คณะสถาปั... Read more
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผู้สมัครใช้บริการ2556 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผู้สมัครใช้บริการ2556   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบ... Read more
ต้อนรับผู้อาวุโสในการประชุมหารือ ต้อนรับผู้อาวุโสในการประชุมหารือ   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ ต้อนรับผู้อาวุโสที่... Read more
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้   สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ ... Read more
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด   คณะกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทร... Read more
โครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556 โครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556   สหกรณ์ฯ จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัช... Read more
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด   คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรุกษา ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่... Read more
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด   คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรุกษา ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่... Read more
จัดงานดำหัวสมาชิกอาวุโส จัดงานดำหัวสมาชิกอาวุโส   สหกรณ์ฯ จัดงานดำหัวสมาชิกอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อแสดงความกตั... Read more
บริการน้ำดื่มงานพระราชทานปริญญาบัตร 19กพ2556 บริการน้ำดื่มงานพระราชทานปริญญาบัตร 19กพ2556   สหกรณ์ฯ จัดบริการน้ำดื่มแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และแขกผู้มีเกีย... Read more
แสดงความยินดีกับคุณศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์ แสดงความยินดีกับคุณศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์   สหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์ เหรัญญิก คณะกรรมการด... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555   สหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ... Read more
สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่3 จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่3 จำกัด   คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 3 จำกัด เข้าศึ... Read more
เลี้ยงอาหารเย็น และมอบของใช้แก่น้องๆศรีสังวาลย์ เลี้ยงอาหารเย็น และมอบของใช้แก่น้องๆศรีสังวาลย์   ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันเลี้ยงอาหารเย็น และมอบสิ่งของเครื่องใช้แ... Read more
สรรหาผู้แทนหน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาผู้แทนหน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี   สหกรณ์ฯ จัดการสรรหาผู้แทนหน่วยงานคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยี เมื่อวันอัง... Read more
พบปะสมาชิกแม่โจ้-แพร่ 26 ตุลาคม 2555 พบปะสมาชิกแม่โจ้-แพร่ 26 ตุลาคม 2555   สหกรณ์จัดโครงการพบปะสมาชิกและบุคลากร แม่โจ้-แพร่ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่... Read more
สหกรณ์จัดงานฉลอง 3 ตุลาคม 2555 สหกรณ์จัดงานฉลอง 3 ตุลาคม 2555   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 สหกรณ์จัดงานฉลองเนื่องในโอกาส   - สหกรณ์รับ... Read more
รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ระดับภูมิภาค รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ระดับภูมิภาค   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออม... Read more
พิธีมอบสวัสดิการแก่สมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี2555 พิธีมอบสวัสดิการแก่สมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี2555   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบ... Read more
รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ระดับประเทศ รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ระดับประเทศ   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออม... Read more
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2556-2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2556-2558   คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาฯ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที... Read more
ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด   คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาฯ ผู้จัดกา... Read more
อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำชุดคิทกระเป๋าและทำวัสดุใยขนแกะ อบรมวิชาชีพ หลักสูตร การทำชุดคิทกระเป๋าและทำวัสดุใยขนแกะ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  โอสถาพันธุ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประ... Read more
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ฯ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ฯ   นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้า... Read more
ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  โอสถาพันธุ์ และอาจารย์ ดร.กชพร  ศิริโภค... Read more
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2555 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และผู้สมัครใช้บริการ ประจำปี 2555   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุ... Read more
กิจกรรมค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2555 กิจกรรมค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2555   กิจกรรมค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจำปี 2555 ณ ปางช้างแม่สา และสวนพฤกศาสตร์สมเด... Read more
สหกรณ์ฯ จัดงานดำหัวสมาชิกอาวุโส วันที่ 18 เมษายน 2555 สหกรณ์ฯ จัดงานดำหัวสมาชิกอาวุโส วันที่ 18 เมษายน 2555   สหกรณ์ฯ จัดงานดำหัวสมาชิกอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อแสดงความก... Read more
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.วลัยลักษณ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.วลัยลักษณ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน   สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สห... Read more
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2555   สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะต่อพระบิดาสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ... Read more
บริการน้ำดื่มวันรับปริญญา 2555 บริการน้ำดื่มวันรับปริญญา 2555   สหกรณ์ฯ จัดบริการน้ำดื่มแก่ บัญฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และแขกผู้มีเกี... Read more
สหกรณ์ฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สหกรณ์ฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554   สหกรณ์ฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินก... Read more
พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอายุ 60 ปี ประจำปี 2554 พิธีมอบสวัสดิการสมาชิกอายุ 60 ปี ประจำปี 2554   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิ... Read more
ร่วมบันทึกเทปโครงการสร้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมบันทึกเทปโครงการสร้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมบันทึกเทปโครงการสร้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้แก่... Read more
แสดงความยินดีต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธ์ รองประธานกรรมการ แสดงความยินดีต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธ์ รองประธานกรรมการ จัดงานแสดงความยินดีต่อรองประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอ... Read more
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด   คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาฯ ผู้จัดกา... Read more
อบรมหลักสูตร อบรมหลักสูตร "การประกอบโคมไฟจิ๊กซอร์" จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การประกอบโคมไฟจิ๊กซอร์" เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม... Read more
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2554 พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2554 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผู้ใช้บริการ ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 กรกฎ... Read more
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ค่ายเยาวชนสหกรณ์ "สวนสัตว์เชียงใหม่" จัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนสหกรณ์ "สวนสัตว์เชียงใหม่" เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภา... Read more
พิธีทำบุญสำนักงาน และดำหัวสมาชิกอาวุโส พิธีทำบุญสำนักงาน และดำหัวสมาชิกอาวุโส ทำพิธีทำบุญสำนักงาน และดำหัวสมาชิกอาวุโส เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 255... Read more
วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2554 วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น. ประธานกร... Read more
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ณ ห้องแคทลี... Read more
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 4 สหกรณ์ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 4 สหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่าง 4 สหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกาย... Read more
ที่ปรึกษา
 • ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช
  ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 • ดร.หม่อมราชวงค์เจริญสุข สุขสวัสดิ์
  ดร.หม่อมราชวงค์เจริญสุข สุขสวัสดิ์
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 • ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ยรรยง สิทธิชัย
  ศาสตราจารย์(พิเศษ)
  ดร.ยรรยง สิทธิชัย
  ที่ปรึกษาอาวุโส
 • ผศ.สุภร เกตุวราภรณ์
  ผศ.สุภร เกตุวราภรณ์
  ที่ปรึกษา
 • ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
  ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
  ที่ปรึกษา
คณะกรรมการดำเนินการ
 • รศ. ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
  รศ. ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
  ประธานกรรมการ
 • ผศ.พาวิน มะโนชัย
  ผศ.พาวิน มะโนชัย
  รองประธานกรรมการ
 • นางศรีอนงค์ ใคร้มา
  นางศรีอนงค์ ใคร้มา
  รองประธานกรรมการ
 • ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
  ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
  เลขานุการ
 • นางสาวภัคจิรา วิจิตร
  นางสาวภัคจิรา วิจิตร
  เหรัญญิก
 • ผศ.ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
  ผศ.ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
  กรรมการ
 • ผศ.ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
  ผศ.ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
  กรรมการ
 • อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ
  อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ
  กรรมการ
 • อาจารย์ ดร.วินัย โยธินศิริกุล
  อาจารย์ ดร.วินัย โยธินศิริกุล
  กรรมการ
 • นางจรรยา ภูคำวงศ์
  นางจรรยา ภูคำวงศ์
  กรรมการ
 • นางรัชนี ตระกูลวิจิตร
  นางรัชนี ตระกูลวิจิตร
  กรรมการ
 • นางอัมพร มาลา
  นางอัมพร มาลา
  กรรมการ
 • นายประพันธ์ ศิริ
  นายประพันธ์ ศิริ
  กรรมการ
 • นางเยาวภา เขื่อนคำ
  นางเยาวภา เขื่อนคำ
  กรรมการ
 • นางอรทัย ใจป้อ
  นางอรทัย ใจป้อ
  กรรมการ
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
 • นางจินตนา นันทนาสิทธิ์
  นางจินตนา นันทนาสิทธิ์
  ผู้จัดการ
 • นางสุภาพร จุลปานนท์
  นางสุภาพร จุลปานนท์
  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและธุรการ
 • นางสุภาวดี แสนวิชา
  นางสุภาวดี แสนวิชา
  หัวหน้าฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
 • นางพัสราภรณ์ ทองอุ่น
  นางพัสราภรณ์ ทองอุ่น
  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 • นางอภิญญา พวงมาลัย
  นางอภิญญา พวงมาลัย
  เจ้าหน้าที่การเงิน
 • นางจิรนันท์ คำซอน
  นางจิรนันท์ คำซอน
  เจ้าหน้าที่ธุรกรรมสินเชื่อ
 • นางสาวณิภาวรรณ์ ชุ่มวงค์
  นางสาวณิภาวรรณ์ ชุ่มวงค์
  เจ้าหน้าที่บัญชี
 • นางอุไร ทับทอง
  นางอุไร ทับทอง
  พนักงานบริการ
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.00 %
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25 %
สะสมทรัพย์ 36 งวด 4.25 %
สะสมทรัพย์ 60 งวด 4.75 %
เงินกู้
ฉุกเฉิน 6.75 %
สามัญ  6.75 %